Ejendomsdrift

Vi optimerer ejendommens drift

Ejendomsdrift

En optimeret og vellykket ejendomsdrift kræver en professionel tilgang samt ekspertise inden for forskellige områder som bygningsvedligeholdelse, økonomistyring og juridiske spørgsmål. Det kræver også god kommunikation med beboere eller brugere, så eventuelle problemer eller behov kan adresseres effektivt.

Bloch Ejendomsadministration skaber et solidt grundlag for ejendomsdriften, så ejendommen kan forblive i god stand og fungere effektivt for dens beboere eller brugere.

Drift af dine ejendomme

Der er mange udgifter og opgaver forbundet med ejendomsdrift. Det kræver ofte flere hænder, tid samt et indgående kendskab til lovgivningen at drifte udlejningsejedomme.

Vi sørger for at minimere driftsomkostningerne ved at identificere potentielle besparelser og forbedringer i driften af ​​ejendommen, så du får den rigtige og optimale drift af dine ejendomme.

Abbonnementsaftaler

Vi kan varetage ejendommens forskellige abonnementsaftaler, som eksempelvis tv-udbyder, ejendomsserviceselskab eller lign.

Herunder at betale, opbevare samt kontrollere og følge op på aftalerne og deres indhold.

Afståelse – Erhvervslejemål

En afståelse af et erhvervslejemål betyder, at en lejer lader en ny lejer overtage erhvervslejemålet og den lejekontrakt, som der allerede er indgået.

Det betyder, at den nye lejer indtræder i lejeforholdet på de samme vilkår som den oprindelige.

Der kan ske afståelse, hvis ny lejer, der driver erhverv inden for samme branche, ønsker at overtage det lejemål, som den oprindelige lejer ønsker at udtræde fra.

Ofte udarbejdes en afståelsesaftale eller en allonge i forbindelse med en afståelse. Da erhvervslejeloven i høj grad bygger på aftalefrihed, tilbyder vi at udarbejde aftaler og allonger, så alle parter sikres bedst muligt i afståelsesforholdet.

Beboerkartotek – oprettelse & vedligeholdelse

Vi har opretter og vedligeholder et lovligt og digitalt beboerkartoteket på baggrund af informationer fra ejendommen og dens beboere.

Derved er  vi altid orienteret om aktuelle forhold og beboere, som er et nødvendigt fundament for vores administration af ejendommen.

Beboerrepræsentation

Vores erfaringer er, at en tilfreds beboerrepræsentation er vigtig for et godt miljø i ejendommen.

Vi er bindeleddet mellem dig og ejendommens beboerrepræsentation, og vi sørger for en nem og smidig kommunikation og samarbejde.

Beboerrepræsentantsmøder

Et godt samarbejde med Beboerrepræsentationen giver et godt beboelsesmiljø

Vi tilbyder at deltage i det årlige lejerforeningsmøde, så der kan sparres, stilles spørgsmål samt eventuelle misforståelser kan udredes.

Betaling, Bogføring & Kontrol af fakturaer

Der er mange udgifter og opgaver forbundet med ejendomsdrift.

Vi kan hjælpe med denne drift. 

Via ejendommens bankkonti sørger vi for betalinger af alle ejendommens fakturaer.

Tilbagevendende fakturaer tilmeldes PBS. 

Der foretages løbende faktureringer ved og elektronisk godkendelse inden betalingen iværksættes.

Vi sikrer gennem vores sagsbehandling en korrekt fakturering, så  der ikke overfaktureres eller forkerte fakturaer betales. 

Budgetopfølgning

Vi tilbyder selvfølgelig, at du kan kan følge med i ejendommens økonomiske forhold samt løbende foretage ønskede budgetopfølgninger.

Driftsregnskab

Vi tilbyder i forbindelse med administrationen at udarbejde et årligt driftsregnskab til ejendommen.

Finansiering

Der er mange muligheder for finansiering  af investeringsejendomme.

Vi hjælper og rådgiver dig med at finde den rigtige løsning.

Forbrugsregnskab

Skal tilrettes

Der kan findes flere forbrugstjenester i en ejendom end blot vand og varme. Det kan for eksempel være fælles internet- og antenneløsninger, som er individuelt tilpasset beboerne, og som derfor skal afregnes hvert år.

Vi udarbejder hvert år en opgørelse over de respektive forbrug for vand, varme eller øvrige forbrugstjenester, og vi sikrer rettidige efteropkrævninger og tilbagebetalinger. Vi følger også op på aconto-indbetalinger og tilpasser eventuelt disse i forhold til opgørelserne. 

Forsikring

Vi skal tilrette

Vi er forsikrede for de ydelser, vi leverer. 

Det er essentielt,

Forsikring kan være en kompliceret størrelse, hvad end der er tale om policer eller skader. Ikke desto mindre er ejendommens forsikringer og samarbejdet herom en vigtig ting for både ejendommen og dens beboere. Der findes et utal af forsikringsløsninger og –dækninger, som det kan være svært for almindelige lægmænd at navigere i. Derfor tilbyder vi professionel forsikringsrådgivning gennem forsikringsmæglere.

Indberetning til GI

Skal denne med? Ja Tilrettets

Som udlejer har du en vedligeholdelsespligt. 

Det er en pligt, som er ubetinget og uafhængig af, om ejendommen er omfattet af reglerne om vedligeholdelseskonti.

Reglerne om vedligeholdelseskonti (boligreguleringslovens § 119 og § 120 sikrer, at der af din huslejeindtægt afsættes et årligt beløb til ejendommens vedligeholdelse, som grundejernes investeringsfond administrerer.

Vi indberetter hvert år andelen af huslejeindtægten, som skal afsættes til vedligeholdelse hos gi. Vi sørger for at bekræfte hensættelsernes og vedligeholdelsesudgifternes størrelse, og at beboerrepræsentanterne eller beboerne er underrettet om de afholdte udgifter.

I forbindelse hermed fremsender vi udgifterne til gi i form af fakturaer, og vi laver en opgørelse over årets vedligehold. Med vores bistand i forbindelse med og fokus på ejendommens fysiske tilstand sikrer vi både dig som udlejer, beboerne og ejendommen.

Indvendige Vedligeholdelse

Er der indvendig vedligeholdelsespligt på lejemålet.

Kan vi administrere de indvendige vedligeholdelseskonti 

Vi sørger for at orientere lejerne om indestående samt  foretage den årlige opkrævning til kontoen.

Foretages der indvendig vedligeholdelse, sørger vi også for at modregne disse arbejder på kontoen, så den altid er ajour.

Lejefastsættelse

Skal tilrettes

Lov om Leje og Erhvevslejeloven

Hvilken lov, der finder anvendelse, afhænger først og fremmest af ejendommens og lejemålets kategori. Ved kategoriseringen lægger man bl.a. Vægt på, om ejendommen ligger i en reguleret kommune, hvor mange beboelseslejemål der var i ejendommen pr. 1.1.1995, hvornår ejendommen er taget i brug, og hvornår lejemålet første gang blev anvendt til beboelse.

Ejendommens kategorisering kan være en tidskrævende og indviklet proces, men er den afgørende forudsætning for en lejefastsættelse, der er lovlig.

Som ejendommens tætteste samarbejdspartner, hjælper vi med at kategorisere ejendommen og dens lejemål og herefter at fastsætte lejen.

Lønadministration af ejendommens ansatte

Er der nogen administration af løn til ejendommens ansatte, kan vi administrere dette. 

Derved overholdes alle aftaler samt der sikres ordentlige ansættelsesforhold. 

Momsregnskab

Vi sørger hvert år for at udarbejde og indberette ejendommens momsregnskab, herunder hvis der forekommer splitmoms, for de ejendomme, der er momsregistreret.

Vi hjælper med at tage stilling til om ejendommen frivilligt skal registreres.

Regnskab

Skal tilrettes

I forbindelse med ejendommens regnskabsafslutning sender vi materiale til eventuel ekstern revisor, som herefter udarbejder udkast til årsregnskab. Årsregnskabet tegner et billede af, hvordan ejendommen har klaret sig økonomisk i det forgangne år.

Sammen gennemgår vi revisors regnskabsudkast og sammenholder det med årets posteringer. På den måde sikrer vi årsregnskabets kvalitet og rigtighed.

Skatter & Afgifter

Skal tilrettes

Skatter og afgifter er en del af ejendommens faste driftsudgifter. Det er eksempelvis ejendomsskatter, dækningsafgift, udgifter til renovation, vand- og vandafledningsafgifter og fælles belysning.

Vi foretager hvert år beregninger af de potentielle stigninger og sender varslinger til ejendommens beboere. På den måde varsles de korrekt og rettidigt.

Sparring

Ejendomme er vores passion, har du nogle udfordringer, ideer eller har du bare brug for at “sparke dæk” – er du altid velkommen til at aftale et møde med os. 

Det vil vi glæde os til.

Vicevært eller Inspektør

Ønskes der tilknytning af en vicevært eller inspektør til ejendomme, kan vi stille denne til rådighed. 

Udvendig vedligeholdelse

Vi tilbyder at sikre og tjekke, at den udvendige vedligeholdelse er iorden.

Skal der udføres forbedringer, kan vi indhente tilbud eller stå for forbedringerne på ejendommen. 

Elektronisk stamdata & dokumenter

Ejendommen har en række stamdata og dokumenter, som skal være tilgængelig for såvel ejendommens beboere som samarbejdspartnere.

Vi arkiverer og opbevarer alle ejendommens dokumenter elektronisk og i overensstemmelse med gældende forældelsesregler. 


Skal vi samarbejde?

  • Kontakt os for et uforpligtende møde og en snak om, hvad vi kan hjælpe dig og dine lejere med. 

Adresse
Bloch Ejendomsadministration A/S
Lemchesvej 6
2900 Helleup
Tel: 39 76 65 87
CVR: 33879334


Kontakt os
Åbningstider Telefon:
Mandag - Torsdag 
KL 9-12
Tilbage til toppen

Copyright ©Bloch Ejendomsadministration Alle rettigheder forbeholdes