Husorden for beboere

Vi har opsat en række regler, dette er gjort for at alle tilgodeses og kan føle sig trygge i deres hjem.

Vi vil til enhver tid opfordrer jer til indbyrdes at løse jeres udfordringer, et godt naboskab skaber trygge rammer.

Vis hensyn, overskud og sæt jer ind i hinandens hverdag, så er vores erfaringer, at man får en større forståelse for hinanden.

Husorden

Der henvises også til lejekontrakten og lejeloven.

Benyttelse af lejligheder & lokaler

 • 1. Lejer skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade i lejligheden og dennes installationer.

 • 2. Vask, tøjtørring og tæppebankning må kun finde sted på fastsatte steder og tider. Tøjtørring samt luftning af
  sengetøj, tæpper og lignende fra vinduer eller altaner er ikke tilladt.


 • 3. Vandspild skal undgås. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i toiletkummen, der
  kan stoppe afløbet.


 • 4. Parketgulve må kun bones, lud- eller oliebehandles, når de ikke er lakbehandlede. Kun ubehandlede og
  lakbehandlede gulve må efterbehandles med lak. Ved maling og tapetsering må kun anvendes lyse, neutrale farver.


 • 5. Det er forbudt at anbringe fuglebræt eller lignende ud for vinduer eller altaner, ligesom det er forbudt at fodre
  herreløse fugle, katte eller andre dyr på ejendommens område.


 • 6. Altankasser må kun opsættes efter tilladelse fra udlejer.


 • 7. Benyttelse af radio, TV, musikanlæg, symaskiner, musikinstrumenter o.lign. skal ske under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt undgås i tiden kl. 23.00 – 06.00.
  Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt ikke benyttes i tiden kl. 20.00 – 08.00.


 • 8. Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejeren.

 • Det er forbudt at holde hund, kat eller andre dyr i det lejede, jf. lejekontraktens § 10.

 • 10. Det er FORBUDT at anvende lejemålet til korttidsudlejning som f.eks Airbnb. Overtrædelse kan medføre ophævelse af lejemålet.

Benyttelse af fællesarealer

 • 1. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til udlejer hurtigst
  muligt.


 • 2. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.

  Erhvervsvirksomheder skal selv fjerne eget erhvervsaffald.


 • 3. Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård.


 • 4. Hvis trapper, gange, murværk o.lign. svines til, skal den lejer, der har ansvaret herfor, omgående gøre rent.


 • 5. Barnevogne, cykler, knallerter o.lign. må kun stilles på de af udlejer anviste steder. Cykler og knallerter må ikke
  tages med op i lejligheden.


 • 6. Hoved- og kælderdøre skal holdes lukkede. Vinduer i loftrum og kælderrum skal holdes lukkede, når vejret gør det nødvendigt. De lejere, der har brugsret til rummene, har ansvaret herfor.


 • 7. Evt. Vaske- og tørrerum m.v. benyttes af lejerne efter en af udlejer fastsat turnus. Efter benyttelsen skal rummene afleveres i brugbar og rengjort stand og eventuel udleveret nøgle skal leveres tilbage.


 • 8. Leg på trapper, i porte, kældre og loftrum er ikke tilladt.


 • 9. Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud. Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved legetidens ophør.


 • 10. Knallerter, motorcykler o.lign. må ikke startes i gården.


 • 11. Parkering og vask af biler, motorcykler o.lign. må ikke finde sted på ejendommens grund. Er særskilt plads indrettet, må denne dog anvendes efter udlejerens anvisning.


 • 12. Radio- og fjernsynsantenne må kun anbringes efter forudgående aftale med udlejer og på nærmere fastsatte
  betingelser. Anbringelse af antenner på lofter og andre fællesrum er ikke tilladt.


 • 13. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen eller i dennes tilhørende gård, plads eller eventuelle udhuse.


Har du spørgsmål – er du altid velkommen til at skrive til os.

Adresse
Bloch Ejendomsadministration A/S
Lemchesvej 6
2900 Helleup
Tel: 39 76 65 87
CVR: 33879334


Kontakt os
Åbningstider Telefon:
Mandag - Torsdag 
KL 9-12
Tilbage til toppen

Copyright ©Bloch Ejendomsadministration Alle rettigheder forbeholdes